Shrines

SHRINES

 • Central Hyrule
 • Necluda
 • Lanayru
 • Faron
  • Faron Grasslands
   • Daka Tuss Shrine
   • Ka’o Makagh Shrine
   • Pumaag Nitae Shrine
   • Shae Katha Shrine
   • Shoqa Tatone Shrine
  • Lake Hylia
   • Ya Naga Shrine
 • Akkala
  • Akkala Highlands
   • Dah Hesho Shrine
   • Kah Mael Shrine
   • Ke’nai Shakah Shrine
   • Ze Kasho Shrine
  • Akkala Sea
   • Ritaag Zumo Shrine
   • Tu Ka’loh Shrine
  • Deep Akkala
   • Katosa Aug Shrine
   • Tutsuwa Nima Shrine
   • Zuna Kai Shrine
 • Eldin
  • Great Hyrule Forest
   • Daag Chokah Shrine
   • Keo Ruug Shrine
   • Ketoh Wawai Shrine
   • Kuhn Sidajj Shrine
   • Maag Halan Shrine
   • Maag No’rah Shrine
   • Mirro Shaz Shrine
   • Monya Toma Shrine
   • Rona Kachta Shrine
  • Eldin Canyon
   • Gorae Torr Shrine
   • Mo’a Keet Shrine
   • Sah Dahaj Shrine
   • Tah Muhl Shrine
  • Death Mountain
   • Daqa Koh Shrine
   • Kayra Mah Shrine
   • Qua Raym Shrine
   • Shae Mo’sah Shrine
   • Shora Hah Shrine
 • Gerudo
  • Gerudo Desert
   • Dako Tah Shrine
   • Daqo Chisay Shrine
   • Dila Maag Shrine
   • Hawa Koth Shrine
   • Kay Noh Shrine
   • Kema Zoos Shrine
   • Korsh O’hu Shrine
   • Misae Suma Shrine
   • Raqa Zunzo Shrine
   • Tho Kayu Shrine
  • Gerudo Highlands
   • Ishto Soh Shrine
   • Jee Noh Shrine
   • Joloo Nah Shrine
   • Keeha Yoog Shrine
   • Kema Kosassa Shrine
   • Kuh Takkar Shrine
   • Sasa Kai Shrine
   • Sho Dantu Shrine
   • Suma Sahma Shrine
 • Hebra
  • Hebra Mountains
   • Goma Asaagh Shrine
   • Hia Miu Shrine
   • Maka Rah Shrine
   • Maag No’rah Shrine
   • Mozo Shenno Shrine
   • Rok Uwog Shrine
   • Shada Naw Shrine
   • To Quomo Shrine
  • Tabantha Frontier
   • Akh Va’quot Shrine
   • Bareeda Naag Shrine
   • Dunba Taag Shrine
   • Kah Okeo Shrine
   • Lanno Kooh Shrine
   • Sha Warvo Shrine
   • Tena Ko’sah Shrine
   • Voo Lota Shrine
  • Tabantha Tundra
   • Gee Ha’rah Shrine
   • Qaza Tokki Shrine
   • Rin Oyaa ShrineRona
   • Kachta Shrine
   • Sha Gehma Shrine